ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN

 

ARTIKEL 1 – Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
Consument: natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van
een beroep of bedrijf en die een Overeenkomst aangaat
met betrekking tot een Product;
Ondernemer: natuurlijke of rechtspersoon die een
aanbod doet of een Overeenkomst sluit betreffende een Product;
Overeenkomst: overeenstemming tussen de Ondernemer en de Consument inzake een overeenkomst van koop/verkoop, opdracht en/of aanneming van werk;
Overeenkomst op afstand: een Overeenkomst die tot stand is gekomen via een door
de Ondernemer georganiseerd systeem, waarbij
uitsluitend gebruik is gemaakt van technieken voor
communicatie op afstand;
Product: juwelen, gouden en zilveren werken, uurwerken,
edelstenen en aanverwante artikelen, alsmede reparatie,
ontwerp, vervaardiging en taxatie van genoemde
goederen.

 

ARTIKEL 2 – Toepasselijkheid

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op ieder aanbod dat wordt gedaan en
alle Overeenkomsten die worden gesloten tussen de Ondernemer en de Consument.

 

ARTIKEL 3 – Het aanbod

 1. Het aanbod van de Ondernemer wordt bij voorkeur schriftelijk of elektronisch
  uitgebracht en is – indien een termijn voor aanvaarding is gesteld – van kracht
  gedurende de daarbij aangegeven termijn.
  In het aanbod wordt in ieder geval opgenomen:
  a. de omschrijving van het Product met eventuele toebehoren;
  b. de prijs van het Product met de aanduiding of de prijs een vast of een nietvast
  overeengekomen prijs is;
  c. de leveringsdatum en of deze datum een vaste of vermoedelijke
  leveringsdatum is.
 2.  

ARTIKEL 4 – De prijs

 1. De prijs die de Consument moet betalen wordt vooraf overeengekomen, tenzij
  partijen uitdrukkelijk anders overeenkomen. Indien een niet-vaste prijs wordt
  overeengekomen geeft de Ondernemer zo nauwkeurig mogelijk aan van welke
  factoren de hoogte van de prijs af zal hangen.
  Als binnen drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst, maar nog vóór de
  aflevering, ten aanzien van een prijs die als vast is overeengekomen een wijziging
  optreedt, zal deze wijziging geen invloed hebben op de overeengekomen prijs. De
  Consument heeft recht op ontbinding van de Overeenkomst als ná drie maanden
  na het sluiten van de Overeenkomst, maar vóór de aflevering de prijs wordt
  verhoogd.
  3. Het tweede lid is niet van toepassing op prijswijzigingen die uit de wet
  voortvloeien.

 

 

ARTIKEL 5 – De Overeenkomst

 1. De Overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van het aanbod van de
 2. De aanvaarding van het aanbod door de Consument is slechts geldig indien dit
  binnen de gestelde termijn plaatsvindt. Zolang de ontvangst van een
  elektronische aanvaarding niet is bevestigd door de Ondernemer kan de
  Consument de overeenkomst ontbinden.
 3. De Overeenkomst dient bij voorkeur schriftelijk, dan wel elektronisch te worden
  Van een schriftelijke Overeenkomst dient een afschrift aan de
  Consument te worden verstrekt. Het ontbreken van een schriftelijke of
  elektronisch vastgelegde Overeenkomst maakt deze Overeenkomst echter niet
  nietig.

 

ARTIKEL 6 – De betaling

 1. Betaling vindt plaats a contant bij de aflevering, tenzij anders is overeengekomen.
 2. Als betaling in termijnen is overeengekomen moet de Consument betalen volgens
  de termijnen en de percentages zoals deze in de Overeenkomst zijn vastgesteld.
 3. Bij koop heeft de Ondernemer het recht de Consument tot vooruitbetaling van ten
  hoogste 50 procent van de prijs te verplichten.

 

ARTIKEL 7 – De aflevering en de levertijd

 1. Aflevering vindt plaats door het Product in het bezit te stellen van de Consument.
 2. Onder levertijd wordt verstaan de in de Overeenkomst afgesproken termijn.
  Partijen kunnen een vaste of vermoedelijke levertijd overeenkomen.
 3. Bij overschrijding van de vermoedelijke levertijd krijgt de Ondernemer alsnog een
  bepaalde termijn om te leveren. Deze nieuwe levertijd bedraagt maximaal 50%
  van de vermoedelijke levertijd, tenzij de Consument in alle redelijkheid niet aan
  deze nieuwe levertijd gehouden kan worden of partijen (bij voorkeur schriftelijk)
  anders overeenkomen.
 4. Bij overschrijding van deze nieuwe levertijd, dan wel van de vast
  overeengekomen levertijd heeft de Consument – met behoud van diens recht op
  nakoming – het recht zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst de
  Overeenkomst te ontbinden en/of schadevergoeding te verlangen.

 

ARTIKEL 8 – Eigendomsvoorbehoud en –overdracht

De Ondernemer blijft eigenaar van het Product zolang de Consument niet volledig heeft
voldaan aan zijn betalingsverplichtingen, met inbegrip van hetgeen hij in verband met
het tekortschieten in zijn verplichtingen verschuldigd mocht worden (conform artikel 12
lid 2 van deze algemene voorwaarden).

 

ARTIKEL 9 – Conformiteit

 

 1. De Ondernemer staat ervoor in dat het geleverde Product beantwoordt aan de
  Overeenkomst (conformiteit). De Ondernemer staat er bovendien voor in dat het
  Product die eigenschappen bezit die, alle omstandigheden in aanmerking
  genomen, voor een normaal gebruik nodig zijn, alsmede voor een bijzonder
  gebruik voor zover dat is overeengekomen.
 2. De Ondernemer staat ervoor in dat de door hem verrichte werkzaamheden
  beantwoorden aan de Overeenkomst en worden uitgevoerd met goed
  vakmanschap en met gebruikmaking van deugdelijk materiaal.
 3. Minimale afwijkingen t.a.v. ontwerp, monster en model kunnen de Ondernemer
  niet worden tegengeworpen.

 

ARTIKEL 10 – Garanties

 1. De Ondernemer garandeert in het geval van koop/verkoop en vervaardiging van
  sieraden gedurende een termijn van zes maanden de afwezigheid van gebreken
  die zich openbaren na aflevering. In het geval van reparaties garandeert de
  Ondernemer gedurende een termijn van drie maanden de afwezigheid van
  gebreken, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, voor zover die betrekking
  hebben op de door hem gerepareerde/vervangen onderdelen. De Consument
  heeft recht op kosteloze vervanging van gebrekkige onderdelen binnen redelijke
  Daarnaast heeft de Consument recht op kosteloos herstel, schadeloosstelling,
  prijsvermindering en ontbinding van de Overeenkomst zoals dat hem op grond
  van de wet is toegekend.
 2. De Ondernemer staat niet in voor gebreken die na de aflevering van de Producten
  zijn ontstaan als gevolg van ondeskundig gebruik of gebrek aan zorgvuldigheid
  van de zijde van de Consument, of die het gevolg zijn van veranderingen die de
  Consument of derden aan het Product hebben aangebracht. Evenmin staat de
  Ondernemer in voor de eventueel ontstane schade als gevolg van deze gebreken.
 3. De Consument behoudt volledig zijn wettelijke garantierechten, los van hetgeen in
  lid 1 en 2 is bepaald omtrent de door de Ondernemer afgegeven handelsgarantie.

 

ARTIKEL 11 – Niet-nakoming van de Overeenkomst

 1. Als één van de partijen een verplichting uit de Overeenkomst niet nakomt mag de
  wederpartij de nakoming van de daartegenover staande verplichting opschorten.
  Bij gedeeltelijke of niet-behoorlijke nakoming is opschorting slechts toegestaan,
  voor zover de tekortkoming dat rechtvaardigt.
 2. De Ondernemer heeft het recht van terughouding (recht van retentie), als de
  Consument tekort schiet in de voldoening van een opeisbare verplichting, tenzij
  de tekortkoming deze terughouding niet rechtvaardigt.
 3. Als één van de partijen de Overeenkomst niet nakomt, is de wederpartij bevoegd
  de Overeenkomst te ontbinden, tenzij de tekortkoming gezien haar geringe
  betekenis de ontbinding niet rechtvaardigt.

ARTIKEL 12 – Niet-tijdige betaling en vestigen van zekerheid

 1. De Consument is in verzuim vanaf het verstrijken van de betalingsdatum. De
  Ondernemer zendt na het verstrijken van die datum een betalingsherinnering en
  geeft de Consument de gelegenheid binnen 14 dagen na ontvangst van deze
  betalingsherinnering alsnog te betalen.
 2. Als na het verstrijken van de in de betalingsherinnering gestelde termijn nog
  steeds niet is betaald, is de Ondernemer gerechtigd de wettelijke rente in
  rekening te brengen vanaf het verstrijken van de betalingsdatum, evenals de
  redelijke incassokosten en de kosten van verzekering en opslag van het
  betreffende Product.
 3. De Consument die een Product aan de Ondernemer afgeeft ter uitvoering van een
  Overeenkomst vestigt daarmee een vuistpand op dit Product ten gunste van de
  Ondernemer ter meerdere zekerheid van betaling van al hetgeen hij aan de
  Ondernemer verschuldigd is of zal worden.
 4. Als de Consument een jaar na het verstrijken van de betalingsdatum niet volledig
  aan zijn betalingsverplichtingen inzake de reparatie, onderhoud, ontwerp of
  vervaardiging van een Product aan de Ondernemer heeft voldaan, heeft de
  Ondernemer het recht de Overeenkomst op te zeggen en tot openbare verkoop
  van de verpande zaak over te gaan, tenzij de Consument binnen de voornoemde
  termijn een klacht heeft ingediend zoals omschreven in artikel 17. De Ondernemer
  zal de Consument,
  indien en voor zover de adresgegevens van de Consument bekend zijn,
  tweemaal bij aangetekend schrijven (met tussenpozen van minstens drie
  maanden) of
  b. indien en voor zover de adresgegevens van de Consument niet bekend zijn
  of wanneer het eerste aangetekende schrijven de Consument om welke
  reden dan ook niet heeft bereikt, via een publicatie in een landelijk of
  regionaal dagblad, sommeren alsnog te betalen en aankondigen tot
  openbare verkoop van het Product over te gaan wanneer hij in gebreke
  blijft, nadat de daarin genoemde termijn is verstreken.
 5. De openbare verkoop mag worden vervangen door een onderhandse verkoop,
  indien de te verwachten kosten van openbare verkoop meer zullen bedragen dan
  de geschatte opbrengt van de Producten. Als de opbrengst van de verkoop van
  het verpande Product de vorderingen van de Ondernemer overstijgt wordt het
  overschot, indien mogelijk, aan de Consument ter hand gesteld.

 

ARTIKEL 13 – Aansprakelijkheid

 1. De Ondernemer is tegenover de Consument aansprakelijk voor schade die het
  gevolg is van een tekortkoming die aan de Ondernemer is toe te rekenen of voor
  zijn risico komt, aan personen in zijn dienst, dan wel aan personen die door hem
  zijn aangesteld voor de uitvoering van de werkzaamheden die door de Consument
  zijn opgedragen.
 2. Het bedrag waarvoor de Ondernemer aansprakelijk is te houden door de
  Consument voor Producten die hij onder zich houdt, is gelimiteerd op € 12.500,-
  per Product of zoveel meer als de door de Ondernemer afgesloten
  aansprakelijkheidsverzekeringen dekt, behoudens gevallen waarin sprake is van
  opzet, grove schuld of de koop van een Product.
 3. De Ondernemer wijst de Consument op de beperkte aansprakelijkheid van de
  Ondernemer bij reparatie en op de mogelijkheid om een aanvullende verzekering
  af te sluiten, tenzij het duidelijk is dat de waarde van het Product niet hoger is
  dan het maximale bedrag voor aansprakelijkheid. De Consument dient de
  Ondernemer zo volledig mogelijk te informeren rond de specificaties van het
 4. De Ondernemer hoeft geen schade aan de Consument te vergoeden die het
  gevolg is van overmacht, zoals ondermeer schade als gevolg van een overval,
  inbraak, winkeldiefstal of brand en/of wanneer de inboedel- of
  kostbaarhedenverzekering van de Consument de schade dekt. Eventuele nadere
  uitkeringen van schadeverzekeringen aan de Ondernemer die zien op schade aan
  een Product van de Consument worden door de Ondernemer aan deze Consument
 5. Emotionele en/of immateriële schade komt nimmer voor vergoeding in
 6. De Consument is tegenover de Ondernemer aansprakelijk voor schade die door
  een aan hem toerekenbare tekortkoming is veroorzaakt.
  Overeenkomst op afstand
 7.  

ARTIKEL 14 – Aanvullende bepalingen bij een Overeenkomst op afstand

 1. Voordat de Overeenkomst op afstand wordt aangegaan moet de Ondernemer op
  duidelijke en begrijpelijke wijze aan de Consument de volgende informatie
  verstrekken:
  de identiteit en het geografisch adres van de Ondernemer;
  b. de belangrijkste kenmerken van de Producten;
  c. de prijs, inclusief BTW, van de Producten;
  d. de eventuele kosten van aflevering;
  e. de wijze van betaling, aflevering en uitvoering;
  f. het al dan niet van toepassing zijn van de bedenktijd van 7 werkdagen op
  de Overeenkomst op afstand;
  g. de termijn voor aanvaarding van het aanbod.
 2. In aanvulling op artikel 5 lid 2 kan de Consument de Overeenkomst op afstand
  ontbinden, zolang de ontvangst van een elektronische aanvaarding niet is
  bevestigd door de Ondernemer.
 3. De Ondernemer heeft een maximale levertermijn van 90 dagen, te rekenen van
  de dag die volgt op de dag waarop de Consument zijn bestelling heeft gedaan.
  Wordt deze termijn overschreden dan heeft de Consument het recht de
  Overeenkomst op afstand zonder nadere ingebrekestelling te ontbinden, tenzij de
  vertraging de Ondernemer niet kan worden toegerekend. De Consument en de
  Ondernemer kunnen een andere termijn overeenkomen.
 4. De Consument heeft, wanneer de bedenktijd op deze Overeenkomst op afstand
  van toepassing is, gedurende 7 werkdagen het recht de Overeenkomst op afstand
  zonder opgaaf van redenen te ontbinden.
 5. Wanneer de Producten niet beschikbaar zijn, moet de Ondernemer de Consument
  hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen en het eventueel (aan)betaalde
  uiterlijk binnen 30 dagen terugbetalen, onverminderd eventuele rechten op
  Wanneer de Consument en de Ondernemer zijn
  overeengekomen dat een Product van gelijke kwaliteit en prijs geleverd mag
  worden, dan zijn de kosten van retour zenden voor rekening van de Ondernemer.
  Dit is alleen van toepassing in het geval dat de Consument gebruik maakt van de
  ontbinding tijdens de bedenktijd. De Ondernemer dient de Consument hiervan op
  duidelijke en begrijpelijke wijze op de hoogte te stellen.
 6. Tijdig bij de nakoming en uiterlijk bij de aflevering verstrekt de Ondernemer aan
  de Consument de volgende gegevens:
  de gegevens die zijn vermeld onder a t/m g in lid 1 van dit artikel;
  b. schriftelijk de vereisten voor de gebruikmaking van het recht tot ontbinding
  van de Overeenkomst op afstand en de eventueel daaraan gekoppelde
  financiering tijdens de bedenktijd van 7 werkdagen, waarbij in ieder geval
  wordt vermeld:
  i. het aanvangstijdstip en de duur van de bedenktijd die de Consument
  ter beschikking kunnen staan;
  ii. dat in geval van gebruik maken van de bedenktijd maximaal de
  kosten van retourzending en afleverkosten voor rekening van de
  Consument komen;
  iii. de informatie over de ontbinding van de lening indien de Consument
  de koopsom financiert met een lening bij de Ondernemer of bij een
  derde op grond van een Overeenkomst tussen de Ondernemer en die
  derde.
  iv. het bezoekadres van de vestiging van de Ondernemer;
  v. de gegevens omtrent de eventuele garantie en after- sales-service;
  vi. de vereisten voor opzegging van de Overeenkomst indien de
  Overeenkomst een duur heeft van meer dan een jaar dan wel een
  onbepaalde duur.
  7. Wanneer de Ondernemer niet heeft voldaan aan zijn informatieplicht of gegevens
  niet in de juiste vorm heeft verstrekt, bedraagt de termijn van de bedenktijd
  maximaal 3 maanden en 7 werkdagen. Wanneer de Ondernemer in die 3
  maanden alsnog voldoet aan de informatieplicht, begint de dag nadat hij alsnog
  heeft voldaan aan die plicht, de termijn van 7 werkdagen te lopen.
  8. Retour zenden is voor rekening en risico van de Consument. De Ondernemer mag
  bij de ontbinding van de Overeenkomst geen andere kosten in rekening brengen.
  Reparatie, onderhoud, ontwerp en vervaardiging

 

ARTIKEL 15 – Aanvullende bepalingen bij reparatie, onderhoud, ontwerp en
vervaardiging

 

 1. Indien sprake is van een Overeenkomst tot reparatie, onderhoud, ontwerp en
  vervaardiging van Producten geldt het volgende:
  De Consument kan voor of bij het sluiten van de Overeenkomst opgave verlangen
  van de richtprijs van de werkzaamheden, alsmede van de termijn waarbinnen de
  werkzaamheden zullen worden uitgevoerd. De opgegeven prijs en termijn zijn
  richtlijnen, tenzij de Consument en de Ondernemer een vaste prijs en/of termijn
  zijn overeengekomen.
 2. De Ondernemer draagt zorg voor het vastleggen van het telefoonnummer en de
  adresgegevens van de Consument.
 3. De Ondernemer dient contact met de Consument op te nemen teneinde de
  meerkosten te bespreken indien:
  de richtprijs van een Product meer dan € 100 bedraagt en met meer dan
  10% wordt overschreden of dreigt te worden overschreden, of
  b. de richtprijs van een Product niet meer dan € 100 bedraagt en met meer
  dan € 20 wordt overschreden of dreigt te worden overschreden.
 4. In dat voorkomend geval is de Consument, indien deze prijsverhoging binnen drie
  maanden na het sluiten van de Overeenkomst plaatsvindt, gerechtigd de
  Overeenkomst te beëindigen onder schadeloosstelling van de Ondernemer voor de
  reeds door hem in redelijkheid verrichte werkzaamheden.
 5. Van de uitgevoerde werkzaamheden wordt op verzoek een gespecificeerde
  rekening afgegeven.
 6.  

ARTIKEL 16 – Intellectuele eigendom

De door een Ondernemer vervaardigde of verstrekte ontwerpen, tekeningen,
berekeningen, beschrijvingen, modellen en overige geleverde en daarvoor in
aanmerking komende prestaties, blijven het intellectueel eigendom van de Ondernemer
en/of de ontwerper. Verveelvoudiging of openbaarmaking van voornoemde goederen
en/of Producten, zonder voorafgaande toestemming van de Ondernemer, is niet
toegestaan.

Klachten en geschillen

ARTIKEL 17 – Klachten en bemiddelingsregeling

 1. Klachten over de uitvoering van de Overeenkomst moeten volledig en duidelijk
  omschreven, schriftelijk worden ingediend bij de Ondernemer, tijdig nadat de
  Consument de gebreken heeft ontdekt. Niet tijdig indienen van de klacht kan tot
  gevolg hebben dat de Consument zijn rechten terzake verliest.
 2. Indien de klachtafhandeling door de Ondernemer niet heeft geleid tot een voor de
  Consument bevredigend resultaat, kan de Consument naar keuze zijn klacht
  vervolgens binnen 6 weken na het ontstaan van het geschil voorleggen aan het
  Bemiddelingsbureau Sieraden en Uurwerken, Postbus 904 2270 AX Voorburg, tel.
  070 386 62 48) voor een bemiddelingspoging of zijn geschil voorleggen aan de
  geschillencommissie (zie artikel 18). Indien de klacht is voorgelegd aan het
  Bemiddelingsbureau en ook de bemiddelingspoging niet heeft geleid tot een voor
  de Consument bevredigend resultaat, kan de Consument zijn geschil alsnog
  voorleggen aan de geschillencommissie binnen 6 weken nadat is gebleken dat de
  bemiddelingspoging niet tot een oplossing heeft geleid.

 

ARTIKEL 18 – Geschillenregeling

 1. Geschillen tussen Consument en Ondernemer over totstandkoming of de
  uitvoering van Overeenkomsten met betrekking tot door deze Ondernemer te
  leveren of geleverde diensten en/of Producten, kunnen zowel door de Consument
  als door de Ondernemer aanhangig worden gemaakt bij de Geschillencommissie
  Sieraden en Uurwerken, Bordewijklaan 46, Postbus 90600, 2509 LP Den Haag
  (degeschillencommissie.nl).
 2. Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen,
  indien de consument zijn klacht eerst bij de ondernemer heeft ingediend en
  vervolgens eventueel bij het bemiddelingsbureau heeft ingediend. Een geschil
  ontstaat indien de klacht van de consument niet naar tevredenheid door de
  ondernemer en/of via de bemiddelingspoging van het Bemiddelingsbureau
  Sieraden en Uurwerken is opgelost.
 3. Is geen gebruik gemaakt van bemiddeling, dient het geschil uiterlijk drie maanden
  na het ontstaan daarvan bij de Geschillencommissie aanhangig te worden
 4. Wanneer de Consument een geschil aanhangig maakt bij de Geschillencommissie,
  is de Ondernemer aan deze keuze gebonden. Indien de Ondernemer een geschil
  aanhangig wil maken bij de Geschillencommissie, moet hij de Consument vragen
  zich binnen vijf weken uit te spreken of hij daarmee akkoord gaat. De
  Ondernemer dient daarbij aan te kondigen dat hij zich na het verstrijken van de
  voornoemde termijn vrij zal achten het geschil bij de rechter aanhangig te maken.
 5. De Geschillencommissie doet uitspraak met inachtneming van de bepalingen van
  het voor haar geldende reglement. De beslissingen van de Geschillencommissie
  geschieden krachtens dat reglement bij wege van bindend advies Het reglement
  wordt desgevraagd toegezonden. Voor de behandeling van een geschil is een
  vergoeding verschuldigd.
  Uitsluitend de rechter dan wel de hierboven genoemde Geschillencommissie is
  bevoegd van geschillen kennis te nemen.

ARTIKEL 19 – NVT

ARTIKEL 20 – Afwijking

Individuele afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden moeten schriftelijk dan wel
elektronisch tussen de Ondernemer en de Consument worden vastgelegd.

 

ARTIKEL 21 – Wijziging

Diaro behoud zich het recht de Algemene voorwaarden te wijzigen.

 

ARTIKEL 22 – Overeenkomstige toepassing op niet-Consumenten

 1. Alle bepalingen zoals opgenomen in deze Algemene Voorwaarden zijn van
  overeenkomstige toepassing op natuurlijke en/of rechtspersonen die handelen in
  de uitoefening van een beroep of bedrijf en met de Ondernemer een
  Overeenkomst sluiten betreffende een Product, behoudens de artikelen 4 lid 2,
  17, 18 en 19.
 2. De bepalingen zoals opgenomen in deze Algemene Voorwaarden zijn niet van
  toepassing op zakelijke wederpartijen. Onder zakelijke wederpartij moet worden
  verstaan, een natuurlijke persoon of rechtspersoon die handelend in de
  uitoefening van een beroep of bedrijf en in die functie de Ondernemer
  bevoorraadt en/of
  Producten levert en/of afneemt om door te verkopen en/of te leveren
  (business-to-business).

Diaro
Reg.no. KvK 24378405

BTW. ID.no NL132340446B01

 

Betalingsvoorwaarden

Betaling, contractuele rente, incassokosten en forumkeuze

 

 1. Betaling dient zonder opschorting of verrekening te geschieden binnen uiterlijk 14 dagen na factuurdatum door overschrijving van het verschuldigde bedrag op IBAN NL40 INGB 0000 81317 (ING bank) ten name van Diaro te Ouderkerk aan den IJssel.

 

 1. Door het verstrijken van de betalingstermijn is de wederpartij van rechtswege in verzuim, zonder dat daarvoor een ingebrekestelling is vereist. De wederpartij is alsdan een rente verschuldigd van 12% per maand, tenzij de wederpartij een particulier is in welk geval de wettelijke rente is verschuldigd. Zodra de wederpartij in verzuim komt te verkeren, worden alle (toekomstige) vorderingen van Diaro op de wederpartij onmiddellijk opeisbaar en treedt ook ten aanzien van die vorderingen het verzuim in zonder ingebrekestelling of andere voorafgaande verklaring in de zin van art. 6:80 e.v. BW. Diaro is in dat geval bevoegd om zijn/haar verplichtingen uit hoofde van enige met de wederpartij gesloten overeenkomst op te schorten totdat alsnog volledige betaling van alle opeisbare vorderingen is ontvangen.

 

 1. Indien de wederpartij in verzuim is met de (tijdige) nakoming van enige (betalings)verplichting, dan komen, naast de hoofdsom en rente, alle kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de wederpartij. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15% van de verschuldigde hoofdsom met een minimum van € 150,00 exclusief btw, tenzij de wederpartij een particulier is in welk geval de incassokosten worden begroot conform het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

 

 1. In geval van liquidatie, faillissement of (voorlopige) surséance van betaling van de wederpartij of wanneer toepassing van de schuldsaneringsregeling ten aanzien van wederpartij wordt uitgesproken, of wanneer er beslag ten laste van de wederpartij wordt gelegd, alsmede in geval van overmacht, worden alle verplichtingen van de wederpartij uit hoofde van enige overeenkomst onmiddellijk opeisbaar. Diaro is alsdan bevoegd om de uitvoering van enige met de wederpartij gesloten overeenkomst op te schorten dan wel over te gaan tot ontbinding van die overeenkomst.

 

 1. De rechter te Rotterdam is bij uitsluiting bevoegd om van alle geschillen die mochten ontstaan tussen de wederpartij en Diaro kennis te nemen. Diaro blijft echter bevoegd het geschil aanhangig te maken bij de bevoegde rechter van de woonplaats van de wederpartij.

© 2021, e-Legal incasso advocaten

 

Bron: e-legal.nl/betalingsvoorwaarden